Dienstverlening

 Bestekken

Uitgangspunt is een gedegen, volledig en kwalitatief goed bestek, welke ook nog goed leesbaar is.

Waarbij de algemene voorwaarden en bepalingen afgestemd zijn op de UAV, de gekozen contractvorm en juridisch kloppend zijn. Eventueel advisering omtrent algemene voorwaarden en algemene technische bepalingen.

Waarbij de volledigheid van de werkomschrijving gewaarborgd wordt en de technische bepalingen afgestemd zijn op de laatste stand van de techniek en de Stabu Standaard 2012.

Er wordt eerst een concept bestek gemaakt welke aan de opdrachtgever ter goedkeuring wordt voorgelegd voordat de definitieve besteksversie wordt gemaakt.

*  Tol BouwAdvies heeft een licentieovereenkomst STABU-systematiek onder  

    licentienummer 13.22.05 E.

*  Tol BouwAdvies is lid van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen.

*  De bestekken worden gemaakt met behulp van KUBUS 5 Spexx software.

 

Energieprestatieberekeningen

In VO-/DO-fase worden concept berekeningen gemaakt volgens NEN 7120 waarbij uitgangspunten en wensen van de opdrachtgever leidend zijn.

Er zullen een aantal mogelijke samenhangende pakketten van maatregelen voorgesteld worden, waarbij tevens de bijdragen van de afzonderlijke maatregelen kunnen worden aangegeven.

Na overleg en keuze door de opdrachtgever van een pakket van maatregelen waarbij voldaan wordt aan de wettelijke eis, wordt in de besteksfase de definitieve berekeningen gemaakt.

In de besteksfase zal met de uitgebreide methode (met koudebruggen) gerekend worden, tenzij met de forfaitaire methode al voldaan wordt aan de eisen.

*  De berekeningen worden gemaakt met Uniec 2.2. software.

 

Veiligheid- en gezondheidsplan en –dossier

In VO-/DO-fase wordt een risico-inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid ontwerpfase uitgevoerd welke in een concept veiligheid- en gezondheidsplan en –dossier wordt verwerkt.

Met advisering omtrent eventueel benodigde aanvullende voorzieningen en eventuele aanpassingen in ontwerp.

In de besteksfase wordt een definitief veiligheid- en gezondheidsplan en –dossier opgesteld.

 

Toetsing Bouwbesluit     

*  Daglicht berekeningen
*  Ventilatie berekeningen
*  Gebruiksoppervlakten, verblijfsgebieden en verblijfsruimten
*  Energieprestatie berekeningen
*  Milieuprestatie berekeningen                                                                    *  GPR-gebouw 4.3 berekeningen